Voorwaarden

Europese verhuisvoorwaarden

Deze voorwaarden leggen de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van alle partijen bij deze overeenkomst uit. Waar we het woord ‘u’ of ‘uw’ gebruiken, betekent dit de klant: ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ betekent de verwijderaar. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd of gewijzigd mits voorafgaande schriftelijke toestemming. In de artikelen 8, 9, 10 en 11 beperken of sluiten we onze aansprakelijkheid voor verlies en schade uit.

1. Onze offerte

1.1 Onze offerte is, tenzij anders vermeld, exclusief verzekering, annulering / uitstel, douanerechten, havengelden inclusief (maar niet beperkt tot) overliggeld, inspecties of enige vergoedingen, of belastingen die aan overheidsinstanties of -agentschappen moeten worden betaald.
1.2 Onze offerte is zeven dagen geldig vanaf de datum van uitgifte. Tenzij reeds opgenomen in Onze Offerte, zijn redelijke extra kosten van toepassing in de volgende omstandigheden:
1.2.1 Als het werk niet binnen achtentwintig dagen na aanvaarding begint;
1.2.2 Waar we u een prijs hebben gegeven, inclusief herlevering vanuit een winkel binnen onze offerte en de herlevering vanuit de winkel niet binnen zes maanden na de datum van uitgifte van de offerte heeft plaatsgevonden;
1.2.3 Onze kosten veranderen als gevolg van valutaschommelingen, veranderingen in belastingen, vracht-, brandstof-, veerboot- of tolheffingen buiten onze controle.
1.2.4 De werkzaamheden worden op uw verzoek uitgevoerd op een zaterdag, zondag of feestdag of buiten de normale uren (08.00-20.00 uur).
1.2.5 Wij moeten goederen op uw verzoek ophalen of afleveren boven de begane grond en de eerste verdieping.
1.2.6 Als u of uw agenten om inzameling van of toegang tot uw goederen verzoeken terwijl ze in de winkel liggen;
1.2.7 Wij leveren eventuele aanvullende diensten, waaronder het verplaatsen of opslaan van extra goederen (op dergelijke werkzaamheden zijn deze voorwaarden van toepassing).
1.2.8 De in- of uitgang van het pand, trappen, liften of deuropeningen zijn onvoldoende voor het vrije verkeer van de goederen zonder mechanische uitrusting of structurele wijziging, of de nadering, weg of oprit is ongeschikt voor onze voertuigen en / of containers om te laden en / of uitladen binnen 20 meter van de deuropening.
1.2.9 We moeten parkeer- of andere vergoedingen of heffingen betalen (inclusief boetes als u geen overeengekomen opschorting van parkeerbeperkingen heeft afgesproken) om namens u diensten te verlenen. Voor de toepassing van deze overeenkomst zijn parkeerboetes voor illegaal parkeren, veroorzaakt door onze nalatigheid, geen vergoedingen of toeslagen en bent u niet verantwoordelijk voor het betalen ervan.
1.2.10 Er zijn vertragingen of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle die de middelen of tijd die nodig zijn om het overeengekomen werk te voltooien, vergroten of verlengen.
1.2.11 We komen schriftelijk overeen om onze aansprakelijkheidslimiet zoals uiteengezet in clausule 8.1 te verhogen voordat het werk begint.
1.3 U gaat ermee akkoord alle redelijke kosten te betalen die voortvloeien uit de bovenstaande omstandigheden.

2. Werk dat niet in de offerte is opgenomen

2.1 We zullen niet:
2.1.1 Meubilair van welke aard dan ook demonteren of monteren
2.1.2 Apparaten, armaturen, fittingen of apparatuur loskoppelen, opnieuw aansluiten, demonteren of opnieuw monteren.
2.1.3 Gemonteerde vloerbedekkingen opnemen of leggen.
2.1.4 Verplaats items van een zolder, tenzij goed verlicht en voorzien van vloer en veilige toegang is voorzien.
2.1.5 Alle items die zijn uitgesloten onder clausule 4 verplaatsen of opslaan.
2.1.6 Tuinmeubilair en -apparatuur demonteren of monteren, inclusief, maar niet beperkt tot: schuren, kassen, tuinoverkappingen, buitenspeeltoestellen en satellietschotels, of verplaats straatstenen, plantenbakken en dergelijke.
2.2 Onze medewerkers zijn niet bevoegd of gekwalificeerd om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. We raden u aan om voor het uitvoeren van deze diensten een afzonderlijk gekwalificeerd persoon in dienst te nemen.

3. Uw verantwoordelijkheid

3.1 Het is uw verantwoordelijkheid om:
3.1.1 Een adequate verzekeringsdekking te bieden voor de goederen die worden aangeboden voor transport en / of opslag, tegen alle verzekerbare risico’s, aangezien onze aansprakelijkheid beperkt is onder clausules 8.1 en 8.2.
3.1.2 Verkrijg op eigen kosten alle documenten, vergunningen, toestemmingen, licenties, douanedocumenten die nodig zijn om de verwijdering te voltooien.
3.1.3 Betalen voor eventuele parkeer- of meteropschortingskosten die door ons zijn gemaakt bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
3.1.4 Tijdens het ophalen en afleveren van de verhuizing aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zorgen voor voldoende mankracht om laden en lossen te verzekeren, zoals overeengekomen met uw verhuiscoördinator.
3.1.5 Waar wij u inventarissen, ontvangstbewijzen, vrachtbrieven, werkbriefjes of andere relevante documenten bezorgen, zorgt u ervoor dat deze door u of uw bevoegde vertegenwoordiger zijn ondertekend als bevestiging van het ophalen of afleveren van de goederen.
3.1.6 Neem alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat niets dat verwijderd zou moeten worden, achterblijft en niets per abuis wordt weggenomen.
3.1.7 Zorg voor een goede bescherming voor goederen die worden achtergelaten in een onbezet of onbewaakt pand, of waar andere mensen, zoals (maar niet beperkt tot) huurders of arbeiders, aanwezig zijn of zullen zijn.
3.1.8 Bereid adequaat voor en stabiliseer alle apparaten of elektronische apparatuur voordat ze worden verwijderd.
3.1.9 Koel- en diepvriezers leegmaken, ontdooien en reinigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud.
3.1.10 Ervoor zorgen dat alle huishoudelijke en tuinaccessoires, inclusief maar niet beperkt tot wasmachines, vaatwassers, tuinslangen, benzinegrasmaaiers, schoon en droog zijn en dat er geen restvloeistof in zit;
3.1.11 Geef ons een correct en actueel contactadres en telefoonnummer tijdens het transport en / of opslag van goederen.
3.1.12 Zorg voor passend transport, opslag of verwijdering van goederen vermeld in clausule 4
3.2 Behalve vanwege onze nalatigheid of contractbreuk, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, kosten of extra lasten die kunnen voortvloeien uit het niet lossen deze verantwoordelijkheden.
3.3 U dient een inventaris op te vragen met betrekking tot de Goederen die is opgesteld vóór het begin van de doorvoer en ondertekend door de eigenaar van de goederen ‘. Verzekeringsclaims kunnen niet in behandeling worden genomen zonder inventaris.

4. Goederen die niet voor verwijdering of opslag worden aangeboden

4.1 Tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen door een directeur of een andere bevoegde bedrijfsvertegenwoordiger, mogen de volgende items niet worden aangeboden voor verwijdering of opslag en zullen ze onder geen enkele omstandigheid door ons worden verplaatst of opgeslagen. De items vermeld onder 4.1.1 hieronder kunnen risico’s voor de gezondheid en veiligheid en voor brand opleveren. Artikelen die onder 4.1.2 tot 4.1.7 hieronder worden vermeld, brengen andere risico’s met zich mee en u dient uw eigen regelingen te treffen voor hun transport en opslag.
4.1.1 Potentieel gevaarlijke, beschadigende of explosieve voorwerpen, waaronder gasflessen, spuitbussen, verf, vuurwapens en munitie.
4.1.2 Sieraden, horloges, snuisterijen, edelstenen of metalen, geld, akten, waardepapieren, mobiele telefoons, draagbare media en computerapparatuur, postzegels, munten of goederen of soortgelijke verzamelingen.
4.1.3 Goederen die ongedierte of ander ongedierte kunnen aanmoedigen of besmetting of besmetting kunnen veroorzaken.
4.1.4 We zullen u zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen als een van de Goederen naar onze mening gevaarlijk is voor de gezondheid, vuil of onhygiënisch is of waarschijnlijk ongedierte of ongedierte zal aantrekken en onder welke voorwaarden we bereid zouden zijn om dergelijke Goederen te accepteren of dat we weigeren ze te accepteren. Als we weigeren de goederen te accepteren, zijn we niet aansprakelijk jegens u.
4.1.5 Bederfelijke artikelen en / of artikelen die een gecontroleerde omgeving vereisen.
4.1.6 Alle dieren, vogels, vissen, reptielen of planten.
4.1.7 Goederen waarvoor een speciale vergunning of toestemming van de overheid nodig is voor export of import.
4.1.8 Onder geen enkele omstandigheid zullen verboden of gestolen goederen, drugs of pornografisch materiaal door ons worden verplaatst of opgeslagen.
4.2 Als u dergelijke goederen zonder onze medeweten indient, stellen wij ze beschikbaar voor uw inzameling en als u ze niet binnen een redelijke termijn ophaalt, kunnen wij een gerechtelijk bevel aanvragen om dergelijke goederen die in de zending worden aangetroffen, te verwijderen. U stemt ermee in om ons alle lasten, uitgaven, schades, juridische kosten of boetes te betalen die redelijkerwijs door ons zijn gemaakt bij het weggooien van de goederen.

5. Eigendom van de goederen

5.1 Door het aangaan van deze overeenkomst garandeert u dat:
5.1.1 de te verwijderen en / of op te slaan goederen uw eigendom zijn; of
5.1.2 U hebt de volledige bevoegdheid van de eigenaar of iemand die een wettelijk belang bij hen heeft om deze overeenkomst aan te gaan en u hebt de eigenaar volledig op de hoogte gesteld van deze algemene voorwaarden voordat u deze overeenkomst aangaat en dat zij ermee hebben ingestemd hen.
5.1.3 Indien op enig moment na de uitvoering van deze overeenkomst tot de beëindiging ervan een andere persoon een belang heeft of verkrijgt in de goederen, deelt u ons onmiddellijk schriftelijk hun naam en adres mee.
5.1.4 U zult een volledige schadeloosstelling bieden en ons betalen met betrekking tot elke claim voor schade en / of kosten die tegen ons worden ingediend als een van de beweringen in 5.1.1 of 5.1.2 niet waar is.
5.1.5 Als u de verantwoordelijkheid van deze overeenkomst aan een derde partij wilt overdragen, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met vermelding van hun volledige naam en adres. We zullen ze een nieuwe overeenkomst geven. Onze overeenkomst met u blijft van kracht totdat we een ondertekende overeenkomst van de derde partij hebben ontvangen.

6. Kosten als u de verwijdering uitstelt of annuleert

6.1 We brengen een aanbetaling van £ 50 of € 50 in rekening bij het boeken, die volledig wordt terugbetaald totdat het volledige saldo 14 dagen voor de ophaaldatum is betaald.
6.2 Als u deze overeenkomst binnen 3 dagen na uw ophaaldatum uitstelt, wordt uw betaling maximaal 12 maanden vastgehouden om een ​​andere wederzijds geschikte datum te verzetten.
6.3 Indien u deze overeenkomst binnen 3 dagen na de verhuizing geheel opzegt, behouden wij ons het recht voor om u annuleringskosten in rekening te brengen van maximaal 50% van de totale verwijderingskosten.

7. Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door European Moving, is volledige betaling vereist door vrijgemaakte fondsen 14 dagen voorafgaand aan het ophalen of leveren uit de opslag. Bij gebreke van een dergelijke betaling behouden wij ons het recht voor om te weigeren met het ophalen of verwijderen uit de opslag te beginnen totdat een dergelijke betaling is ontvangen

8. Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade

8.1 We kennen de waarde van uw goederen niet, daarom beperken we onze aansprakelijkheid tot een vaste limiet per item. Het bedrag van de aansprakelijkheid die wij op grond van deze overeenkomst accepteren, wordt weergegeven in onze kosten voor het werk. Als u wilt dat wij onze aansprakelijkheidslimiet per item verhogen, gaat u ermee akkoord een hogere prijs te betalen voor het werk, zoals vermeld in voorwaarde 1.2.11 (onze offerte).
8.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zullen wij u, indien wij nalatig zijn of in strijd met het contract zijn, tot een maximum van £ 40 betalen voor elk artikel of elke doos die verloren of beschadigd is als direct gevolg van enige nalatigheid of contractbreuk van onze kant .
8.3 Voor goederen bestemd voor of ontvangen van een plaats buiten de Europese Unie:
8.3.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor transportschade
8.3.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor goederen die zijn geconfisqueerd, in beslag genomen, verwijderd of beschadigd door de douaneautoriteiten of andere overheidsinstanties, tenzij een dergelijke confiscatie, inbeslagname, verwijdering of schade rechtstreeks het gevolg is van onze nalatigheid of contractbreuk.
8.4 Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt een artikel gedefinieerd als:
8.4.1 De volledige inhoud van een doos, pakket, pakket, kartonnen doos of soortgelijke verpakking wordt beschouwd als 1 artikel en kan worden vergoed voor £ 40 in zijn geheel; en
8.4.2 elk ander object of ding dat door ons wordt verplaatst, behandeld of opgeslagen.

9. Schade aan gebouwen of eigendommen anders dan goederen

9.1 Omdat bij het ophalen of afleveren veelvuldig externe aannemers of anderen aanwezig zijn, is niet altijd vast te stellen wie verantwoordelijk was voor verlies of beschadiging. daarom is onze aansprakelijkheid als volgt beperkt:
9.1.1 Als we verlies of schade aan gebouwen of eigendommen anders dan te verwijderen goederen veroorzaken als gevolg van onze nalatigheid of contractbreuk, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van alleen het beschadigde gebied.
9.1.2 Indien wij schade veroorzaken als gevolg van het verplaatsen van goederen onder Uw uitdrukkelijke instructie, tegen ons advies in, en indien het verplaatsen van de goederen op de voorgeschreven wijze waarschijnlijk schade zal veroorzaken, zijn wij niet aansprakelijk.
9.1.3 Indien Wij verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van schade aan Uw pand of aan eigendommen anders dan voor verwijdering en / of opslag aangeboden goederen, dient U dit zo snel als praktisch mogelijk na het ontstaan ​​of ontdekken van de schade op het werkblad of afleverbewijs te noteren of in ieder geval binnen een redelijke termijn. Dit is fundamenteel voor de overeenkomst.

10. Uitsluitingen van aansprakelijkheid

10.1 We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door brand of explosie, tenzij we nalatig zijn geweest of een contractbreuk hebben gepleegd. Het is uw verantwoordelijkheid om uw goederen te verzekeren tegen transportschade.
10.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet leveren van de diensten onder deze Overeenkomst als gevolg van oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), burgeroorlog, terrorisme, rebellie en / of militaire staatsgreep, overmacht, slecht weer, industriële actie van derden, opnieuw geplande zeil-, vertrek- of aankomsttijden, havencongestie of andere soortgelijke gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.
10.3 Behalve als gevolg van onze nalatigheid of contractbreuk zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, schade of het niet produceren van de goederen als gevolg van:
10.3.1 Normale slijtage, natuurlijke of geleidelijke aantasting, lekkage of verdamping of van bederfelijke of onstabiele goederen. Dit geldt ook voor goederen die in meubels of apparaten zijn achtergelaten.
10.3.2 Mot of ongedierte of een gelijkaardige aantasting.
10.3.3 Reiniging, reparatie of restauratie, tenzij wij de werkzaamheden hebben laten uitvoeren.
10.3.4 Veranderingen veroorzaakt door atmosferische omstandigheden zoals vocht, schimmel, meeldauw, roest, aanslag, corrosie of geleidelijke verslechtering, tenzij direct verband houdend met het binnendringen van water. OF
10.3.5 Voor goederen in kleerkasten, laden of apparaten, of in een pakket, bundel, doos, doos of een andere container die niet zowel door ons is verpakt als uitgepakt.
10.3.6 Voor elektrische of mechanische storing aan een apparaat, instrument, klok, computer of andere apparatuur, tenzij er bewijs is van gerelateerde externe schade.
10.3.7 Voor goederen met een reeds bestaand defect of inherent defect.
10.3.8 Voor bederfelijke artikelen en / of artikelen die een gecontroleerde omgeving vereisen.
10.3.9 Verlies van structurele integriteit van meubels gemaakt van spaanplaat als gevolg van het afbrokkelen van de plaat.
10.3.10 Voor items waarnaar wordt verwezen in clausule 4.
10.4 Geen enkele medewerker van ons is afzonderlijk aansprakelijk jegens u voor verlies, schade, verkeerde levering, fouten of weglatingen onder de voorwaarden van deze overeenkomst.
10.5 Wanneer goederen worden overhandigd vanuit de winkel, vervalt onze aansprakelijkheid zodra de goederen aan u of uw bevoegde vertegenwoordiger worden overgedragen (zie clausule 11.1 hieronder).
10.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door ons of onze werknemers of agenten in omstandigheden waarin:

  1. er is geen schending van deze overeenkomst door ons of door een van onze werknemers of agenten
  2. dergelijk verlies of dergelijke schade is geen redelijkerwijs te verwachten resultaat van een dergelijke schending.

11. Termijn voor claims

11.1 Als u of uw gemachtigde vertegenwoordiger de goederen ophaalt, moeten wij schriftelijk op de hoogte worden gesteld van verlies of schade op het moment dat de goederen aan u of uw agent worden overhandigd, of binnen 7 dagen.
11.2 Voor goederen die wij leveren, moet u ons binnen zeven dagen na levering door ons gedetailleerd schriftelijk op de hoogte stellen van verlies en schade. We kunnen overeenkomen deze termijn te verlengen na ontvangst van uw schriftelijke verzoek, op voorwaarde dat een dergelijk verzoek binnen zeven (7) dagen na levering is ontvangen. Instemming met een dergelijk verzoek zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.

12. Vertragingen tijdens het transport

12.1 Behalve vanwege onze nalatigheid of contractbreuk, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen tijdens het transport.
12.2 Indien wij buiten onze schuld uw goederen niet kunnen leveren, nemen wij deze in opslag. De overeenkomst wordt dan vervuld en eventuele aanvullende service (s), inclusief opslag en levering, zijn voor uw rekening.
12.3 Door ons opgegeven transittijden zijn geschat en gebaseerd op informatie die op dat moment bij ons bekend is. Transittijden kunnen variëren als gevolg van een aantal factoren waarop wij geen invloed hebben, inclusief maar niet beperkt tot wijzigingen in de vertrek- of vertrekdatums die door de vracht- / rederij zijn gemaakt, wijzigingen in de routes die door de vracht- / rederij worden gebruikt en havencongestie. We zullen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in de transittijden zodra we hiervan op de hoogte worden gebracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt als gevolg van vertragingen in de transittijd, tenzij dit rechtstreeks te wijten is aan onze nalatigheid of contractbreuk.
12.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor gemiste treinen, veerboten of vluchten. We zullen op verzoek documenten of schriftelijke verklaringen verstrekken om te helpen bij claims over reisverzekeringen.

13. Ons recht om de goederen te bezitten (pandrecht)

“Lien” is het wettelijke recht van de verhuizer om goederen vast te houden totdat de klant alle openstaande kosten heeft betaald. We hebben het recht om sommige of alle goederen achter te houden en uiteindelijk te vervreemden als u de kosten en andere betalingen die verschuldigd zijn onder deze of enige andere overeenkomst niet betaalt. (Zie ook artikel 22). Deze omvatten alle kosten die wij namens u hebben betaald. Terwijl wij de goederen vasthouden, bent u aansprakelijk voor het betalen van alle opslagkosten en andere kosten (inclusief juridische kosten) die redelijkerwijs door ons zijn gemaakt om onze kosten terug te vorderen en ons retentierecht toe te passen. Deze voorwaarden blijven van toepassing.

14. Ons recht om het werk uit te besteden

14.1 We behouden ons het recht voor om een ​​deel of al het werk uit te besteden.
14.2 Indien wij onderaannemend zijn, zijn deze voorwaarden nog steeds van toepassing.

15. Route en methode

15.1 Wij hebben het recht om de methode en route te kiezen waarmee we het werk willen uitvoeren en de locatie met betrekking tot opslag.
15.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen in onze Offerte, mag andere ruimte / volume / capaciteit op Onze voertuigen en / of de container worden ingezet voor zendingen van andere klanten.

16. Advies en informatie voor internationale verhuizingen

We zullen onze redelijke inspanningen doen om u actuele informatie te verstrekken om u te helpen bij de import / export van uw goederen. Informatie over zaken als nationale of regionale wet- en regelgeving die te allen tijde kan worden gewijzigd en geïnterpreteerd, wordt te goeder trouw verstrekt en is gebaseerd op bestaande bekende omstandigheden. Het is uw verantwoordelijkheid om passend advies in te winnen om de juistheid van de verstrekte informatie te verifiëren.

17. Toepasselijk recht

Elk geschil tussen ons zal worden beheerst door de niet-exclusieve wet en jurisdictie van de Luxemburgse rechtbanken, alternatieve wetten of jurisdictie van lokale rechtbanken kunnen van toepassing zijn onder voorbehoud van onze schriftelijke toestemming voordat het werk of de diensten beginnen.

18. Uw doorstuuradres

18.1 Als u ons opdracht geeft om uw goederen op te slaan, moet u een correct en actueel adres en telefoonnummer opgeven en ons op de hoogte stellen als dit verandert. Alle correspondentie en kennisgevingen worden geacht door u te zijn ontvangen zeven dagen na verzending per eersteklas post naar uw laatste door ons geregistreerde adres
18.2 Als u geen adres opgeeft of niet reageert op onze correspondentie of kennisgevingen, kunnen we dergelijke kennisgevingen publiceren in een openbare krant in het gebied waar de goederen naartoe zijn gebracht. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht door u te zijn ontvangen zeven dagen na de publicatiedatum van de krant. Opmerking: als we geen contact met u kunnen opnemen, zullen we u alle kosten in rekening brengen die zijn gemaakt om uw verblijfplaats vast te stellen.

19. Lijst met goederen (inventaris) of ontvangst

Wanneer we een lijst van uw goederen (inventaris) of een ontvangstbewijs opstellen en naar u verzenden, wordt deze als nauwkeurig geaccepteerd, tenzij u ons binnen 10 dagen na de datum van verzending of binnen een tussen ons overeengekomen redelijke termijn schriftelijk schrijft, ons op de hoogte te stellen van eventuele fouten of weglatingen.

20. Herziening van de opslagkosten

We herzien onze opslagkosten periodiek. U krijgt 30 dagen van tevoren schriftelijk bericht van eventuele verhogingen.

21. Ons recht om de goederen te verkopen of te vervreemden

Als de betaling van onze kosten met betrekking tot uw goederen achterstallig is, en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben wij het recht om van u te eisen dat u uw goederen uit onze bewaring haalt en al het aan ons verschuldigde geld betaalt. Als u niet alle aan ons verschuldigde bedragen betaalt, kunnen we sommige of alle goederen zonder nadere kennisgeving verkopen of vervreemden. De kosten van de verkoop of verwijdering zijn voor uw rekening. De netto-opbrengst wordt op uw rekening bijgeschreven en een eventueel overschot wordt zonder rente aan u uitbetaald. Als het volledige verschuldigde bedrag niet is ontvangen, kunnen we proberen het saldo op u terug te vorderen.

22. Beëindiging

Als u uw opslagcontract wilt beëindigen, moet u ons minstens 2 werkdagen van tevoren op de hoogte stellen (werkdagen worden gedefinieerd in clausule 6 hierboven). Als we de goederen eerder kunnen vrijgeven, doen we dat, op voorwaarde dat uw rekening up-to-date is betaald. Opslagkosten zijn verschuldigd tot de datum waarop de kennisgeving in werking had moeten treden.

23. Weigering van werk

We behouden ons het recht voor om te weigeren om werkzaamheden uit te voeren zonder onze weigering te rechtvaardigen, in het geval dat de klant ons onjuist of onvoldoende heeft geïnformeerd over de vereiste werkzaamheden, zullen we eventuele aanbetalingen behouden zonder restitutie.